Кредити

ипотечни, потребителски, бизнес, жилищни и бързи кредити

Кредит за малък и среден бизнес

Първа инвестиционна банка е активен партньор на малкия и средния бизнес в България.
Банката разработва специализирани кредитни продукти и подходящи схеми за финансиране на малките и средни предприятия, които да подпомагат тяхното развитие и израстване.

Кой може да кандидатства за финансиране за малък и среден бизнес?

Fibank отпускат кредити на лица, осъществяващи стопанска дейност, със счетоводни приходи до 5 000 000 лева.

В зависимост от целите, които сте си поставили, и нуждите на Вашия бизнес Fibank може да Ви предложи подходящ кредитен продукт, финансово решение или консултация. Запознайте се по-подробно с продуктите за финансиране на малкия и средния бизнес:

Стандартни програми и продукти
Кредити, предназначени за оборотни средства или за инвестиции.

– Бизнес кредит КЕШ – Когато имате пари на депозит, но не желаете да ги харчите или да прекратявате депозита.

– Овърдрафт сметка – Кредит за покриване на временни парични дефицити.

– Супер кредит – „Супер кредит“ за Вашия бизнес със супер изгодна лихва.

Гаранционни програми и продукти
Кредити и гаранции, гарантирани от Национален гаранционен фонд, БАЕЗ и др.

– Кредити и гаранции, гарантирани от БАЕЗ
Fibank е осигурила възможност кредитополучателите й да кандидатстват пред Българската агенция за експортно застраховане ЕАД (БАЕЗ) за застраховка на финансов риск като допълнително или основно обезпечение по кредитни експозиции, предоставено от Банката. БАЕЗ поема застраховката на финансов риск в размер до 85% от размера на кредитната експозиция, включително по издадени банкови гаранции и акредитиви. За целта Заявка за застраховка на финансов риск се представя в БАЕЗ с посредничеството на Fibank и ако клиент желае да кандидатства за такава застраховка е достатъчно да се обърне към някой от кредитните специалисти на Банката.

– Кредити и гаранции, гарантирани от Национален гаранционен фонд
Портфейлна гаранция от „Национален гаранционен фонд“ ЕАД, предназначена за частично обезпечаване на отпускани от Банката кредити по мерки 121, 122 и 123 от „Програма за развитие на селските райони“ на малки и средни предприятия

Програми за селскостопански производители
Кредити и специализирани програми за подпомагане на селскостопанските производители.

– Инвестиционен кредит за покупка на земеделска техника и оборудване
Предназначен за юридически лица, ЕТ и кооперации, регистрирани като земеделски производители.

– Инвестиционен кредит за създаване на трайни насаждения и строително-монтажни работи
Кредит, който се усвоява при сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с ДФ „Земеделие“.

– Кредит за земеделски стопани срещу залог на вземания по схеми и мерки на Общата селскостопанска политика (ОСП)
Погасяване на кредита с всяка получена сума от субсидията.

– Кредит за покупка на земеделска земя
Кредит за покупка на земеделска земя.

Европейски програми
Инвестиционни кредити, банкови гаранции или мостово финансиране.

– Издаване на Банкова гаранция
Банкови гаранции за обезпечаване на авансовото плащане на 20% от одобрената финансова помощ.

– Инвестиционен кредит за цялостна реализация на проект
Кредит за технологична модернизация, внедряване на енергоспестяващи технологии и други инвестиции.

– Кредити за финансиране на иновативни компании
Кредити за финансиране на иновативни компании

– Мостово финансиране до размера на одобрената финансова помощ
Кредит за финансиране на инвестиция, одобрена за безвъзмездна финансова помощ.