Кредити

ипотечни, потребителски, бизнес, жилищни и бързи кредити

Потребителски кредит за студенти и докторанти

Какво  представлява кредитът и какви са неговите особености?

Кредитът е предназначен за финансиране на студенти и докторанти за целия или за част от периода на обучение, съгласно учебния план. Предоставя се за заплащане на таксите за обучение и /или за издръжка. Студентите /докторантите могат да кандидатстват за получаване на един или и на двата вида кредити.

Кредитът е гарантиран от държавата, която определя държавни гаранции за размера на главницата и лихвата.

Кредитът се предоставя без обезпечение.

Кредитът се обслужва без такси. Студентът/докторантът не дължи заплащане на такси, комисионни и други разходи, свързани с отпускането, управлението и погасяването на кредита.

Кои студенти и докторанти могат да кандидатстват за студентски кредит?

Всички студенти и докторанти, които отговарят едновременно на следните изисквания:

 • български граждани, граждани на друга държава – членка на ЕС, на друга държава от Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
 • не са навършили 35 години, към датата на подаване на искане за кредит;
 • обучават се в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” (бакалавър или професионален бакалавър) или „магистър”, или на образователна и научна степен „доктор” в създадено и функциониращо по законоустановения ред държавно или частно учебно заведение/научна организация;
 • нямат придобита същата образователно-квалификационна или образователна и научна степен;
 • не са отстранени и не са прекъснали обучението си, освен в изрично посочени в Закона случаи.

Кога се предоставя кредит за издръжка?

 • Кредит за издръжка се предоставя само при раждане или пълно осиновяване на дете по време на обучението.
 • Кредитът може да се ползва само от родителя, който упражнява родителски права, ако това са и двамата родители – само от единия.

Параметри на кредита:

 • Максимален размер на кредита - Размерът на кредита за заплащане на такси за обучение е равен на дължимите такси за оставащия срок на обучение на студента / докторанта, съгласно учебния план на съответната специалност и образователно – квалификационна или образователна и научна степен. Формира се като сбор от семестриалните издръжки за оставащия срок на обучение на кредитополучателя. Семестриалната издръжка е равна на минималната работна заплата, умножена по броя на месеците през съответния семестър.
 • Обезпечение  – Студентът/докторантът не предоставя обезпечение по кредита
 • Годишен фиксиран лихвен процент – 7%
 • Гратисен период за издължаване – това е периодът от сключването на договора за кредит до изтичане на 1/една/ година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа, съгласно учебния план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен, съответно от датата на която изтича определеният срок на докторантурата. В този период студентът/докторантът не дължи плащане на главница и лихва по кредита.
 • Усвояване на кредит - на етапи, като:

Кредитът за заплащане на такси за обучение се усвоява чрез преводи по банкова сметка на висшето училище или научната организация;

Кредитът за издръжка се усвоява чрез преводи по разплащателна сметка на студента/докторанта в банката, в началото на всеки семестър, съгласно договора за кредит;

 • Срок за издължаване на кредита – до 10 години, след изтичане на гратисния период;
 • Начин на издължаване  - Кредитът се издължава с равни месечни вноски

Какви документи* се изискват при кандидатстване за отпускане на студентски кредит?

 • Копие от документ за самоличност;
 • Уверение, удостоверяващо качеството на студента или докторанта с право да се запише за следващ семестър;
 • Формуляри на банката:

1. Искане за “Целеви потребителски кредит за финансиране на студенти и докторанти по реда на Закона за кредитиране на студенти и докторанти”;

2. Декларация за икономическа свързаност по смисъла на Закона за кредитните институции;

При кандидатстване за кредит за издръжка, допълнително се предоставят следните документи:

 • Копие от акт за раждане, в който студентът или докторантът е посочен като родител;
 • Копие от влязло в сила съдебно решение, с което е уважено искането за осиновяване и в което студентът или докторантът е посочен като осиновител;

* При подаване на искането за кредит, студентът или докторантът представя оригиналите на изброените документите за сверяване.

Кредитен калкулатор за потребителски кредит, жилищен кредит и ипотечен кредит