Кредити

ипотечни, потребителски, бизнес, жилищни и бързи кредити

Студентски заем за обучение

Със студентски заем може да заплатите таксите си за обучение (семестриални такси) в България и чужбина, както и да покриете текущи нужди и издръжка. Студентски кредит за обучение и издръжка може да получите с отстъпка от лихвата с 1 процентен пункт при кредит, обезпечен с поръчителство, в случай на предоставяне на парично обезпечение в размер на 10% от размера на разрешения кредит.

Размер

 • За кредит обезпечен с поръчителство – до 7 000 лв.;
 • За кредит обезпечен с ипотека – до 70% от пазарната оценка на недвижимия имот, предложен за обезпечаване на кредита;
 • За еднократно усвояван кредит – до 3000 лв.

Срок за издължаване

 • За кредит обезпечен с поръчителство – до 5 години;
 • За кредит обезпечен с ипотека – до 6 години;
 • Издължаването на кредита трябва да започне най-късно 6 месеца след датата, насрочена за дипломиране по учебен план, а при еднократно усвояван кредит – най-късно 3 години след усвояването.

Лихвени условия

Годишен лихвен процент, формиран от референтен лихвен процент, представляващ пазарен лихвен индекс за съответната валута (лева SOFIBOR, евро EURIBOR, щатски долар, британски лири, швейцарски франкове LIBOR USD, GBP, CHF или друг индекс с различна срочност), завишен с фиксирана надбавка.

Такси и комисиони

Съгласно Тарифата на УниКредит Булбанк АД за индивидуални клиенти

Обезпечение

 • За кредит до 7 000 лв. – поръчителство на един родител на студента;
 • За кредит над 7 000 лв. – ипотека върху недвижим имот;
 • Застраховка „Живот“ на кредитополучателите и имуществена застраховка на обезпечението.

Изисквания за отпускане на кредита:

 • Минимум 6 месеца трудов стаж на поръчителя, съответно 12 месеца упражняване на дейността за еднолични търговци и за лица, упражняващи свободна професия дейност;
 • Нетен доход не по-малък от 300 лв. на поръчителя(нетен доход = брутен доход – данъци, социални осигуровки);
 • Възрастта на кредитополучателя при изтичане на срока на кредита да не надхвърля 63г. за жените и 65г. за мъжете.