Кредити

ипотечни, потребителски, бизнес, жилищни и бързи кредити

Жилищен кредит Нов дом сега

Условия на Банка ДСК ЕАД за предоставяне на жилищни кредити на граждани
(Условията са за нови кредити предоставяни след  23.07.2014 г.,)

Банката предоставя:

 • Кредити за покупка (включително замяна, делба):

– на жилище и гараж (ако има такъв); на жилищна сграда* или вила с прилежащи към тях дворно място и гараж (ако има такъв); на  урегулиран поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно застрояване;
– на самостоятелен гараж;

 • Кредити за покупка на жилище и гараж (ако има такъв) преди достигане на степен „груб строеж” на сградата, при определени от Банката условия;
 • Кредити  за рефинансиране с цел окончателно погасяване на жилищен кредит, разрешен от друга банка, независимо от целта му;
 • Кредити за строителство на жилищна сграда* или вила и прилежащ към тях гараж (ако има такъв) за завършване на степен „груб строеж”  или окончателно завършване, изграждане на отделен обект в жилищна сграда* или вила ;
 • Кредити за довършителни работи  на жилище, жилищна сграда*, вила и прилежащ гараж (ако има такъв);
 • Кредити за подобрения:

– на урегулирани поземлени имоти, предвидени за жилищно или вилно застрояване;
– на недвижими имоти – ремонт, преустройство, външно оформление, топлофициране, топлоизолиране, газификация, саниране и др.

 • Жилищен кредит с повече от една цел:

1. комбинация от кредит за покупка и кредит за довършителни работи или подобрения;
2. комбинация от кредит за рефинансиране с цел окончателно погасяване на жилищен кредит към друга банка и кредит за довършителни работи или подобрения;

За кредити с размер до 147 000 лева/валутна равностойност Банката предоставя възможност кредитоискателят   да избере обема на отговорността при принудително изпълнение:  ограничена имуществена отговорност /отговаря до размера на обезпечението/ или  неограничена имуществена отговорност  /отговаря с цялото си имущество/.

Максимални размери на кредитите

Ако обезпечението е  жилищен имот:

 • до 80 на сто  от приетата от Банката   пазарна стойност на обезпечението – масивно или монолитно строителство;
 • до 75 на сто от приетата  от Банката  пазарна стойност на обезпечението – панелно строителство;
 • до 70 на сто от приетата  от Банката  пазарна стойност на обезпечението  – за жилища, находящи се във ваканционни селища, хотелски апартаменти и урегулирани поземлени имоти, предназначени за жилищно или вилно застрояване.

Ако обезпечението е нежилищен имот:

 • до 60 на сто от приетата от Банката  пазарна стойност на обезпечението.

При избран от кредитоискателя режим на ограничена имуществена отговорност:

 • до 50 на сто  от приетата от Банката пазарна стойност на жилищен имот.
 • до 30 на сто от приетата от Банката пазарна стойност на нежилищен имот.

Обезпечения

В зависимост от целта на кредита Банката приема за обезпечение готови имоти и имоти на степен „груб строеж“ / минимум с издаден Акт № 14 за приемане на конструкцията по Наредба № 3 от 31.07.2013 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на МРРБ; заверка на ниво „било“  и др .документи, удостоверяващи степента на завършеност/, право на строеж и бъдещия имот:

1. Жилищни имоти

 • жилища;
 • *жилищни сгради с до 6 самостоятелни основни обекта, без да се отчитат броя на гаражите;
 • вили;
 • гаражи;
 • урегулирани поземлени имоти, предназначени  за жилищно и вилно застрояване.

2. Нежилищни имоти:

 • Имоти, находящи се в монолитни жилищни, административни, търговски или хотелски сгради, които не са предназначени и не се използват за производствени нужди;
 • Монолитни нежилищни сгради с търговско предназначение (магазини, заведения за обществено хранене) с разгъната застроена площ до 600 кв. м.

За договаряне на максимален размер на кредит, БАНКАТА може да приеме като обезпечение повече от един недвижим имот.

Платежоспособност

Месечната вноска по кредита, включително и други кредитни задължения, не може да надхвърля 70% от нетния доход  на кредитоискателя (нетен доход = брутен доход – данъци, социални и здравни осигуровки – др. задължения към държавата – дължими суми за издръжка).Ако доходът на кредитоискателя е недостатъчен или не може да бъде удостоверен Банката може да  приеме платежоспособен съдлъжник/съдлъжници с удостоверен доход.

Финансовото състояние се удостоверява  в съответствие с източника на доход и предвидения с действащото законодателство ред за данъчно облагане и деклариране:

Валута на кредитите

Кредитите се разрешават в лева и евро.

Гратисни периоди по главница при режим на неограничена имуществена отговорност

 • до 12 месеца – при покупка, покупка на имот в строеж, с обезпечение изграждания имот, при рефинансиране, при кредит с повече от една цел, при подобрения и довършителни работи;
 • до 24 месеца – при строителство, при покупка на имот в строеж, с обезпечение друг недвижим имот;

Погасяване на кредити

Кредитите се погасяват с равни месечни погасителни вноски, намаляващи месечни погасителни вноски или по индивидуален погасителен план.

Банка ДСК предлага възможност при избран режим на неограничена имуществена отговорност кредитоискателят да ползва многократно средствата от кредита,  в зависимост от неговите лични потребности, желания и финансови планове. Не е необходимо отново да се подават  документи за разглеждане искането за кредит и оценка на обезпечението при всяко усвояване на суми от кредита – това се прави само веднъж при разрешаване на кредита. Договаря се срок на погасителен план без задължителна месечна вноска по главница, в който ще се заплаща само месечната лихва и кредитополучателят  може да  ползва суми до размера на направените погашения по главницата на кредита.

Срокът на погасителния план без задължителна вноска по главница, в който може да се ползват суми в рамките на погашенията, е не по-кратък от 2 години и не по-дълъг от 7 години при обезпечение жилищен имот, самостоятелно или в комбинация с нежилищен имот,  или 5 години, ако обезпечението е нежилищен имот.

Срокът за погасяване на кредита е най-малко 10 години. В този срок се включва и срока без задължителна вноска по главница.

Минималната сума на кредита е 10 000 лева / 5 000 евро.

След изтичане на срока без задължителна вноска по главницакредитът се погасява с равна или намаляваща месечна погасителна вноска.

За да се ползват отново суми от разрешения кредит, в периода без задължителна вноска по главница, е необходимо да се подаде  писмено искане в поделение на Банката  по избор на клиента.

Погасяването на всички дължими плащания по кредитите се извършва само чрез разплащателна сметка на длъжника, открита в БАНКАТА.

Срок за издължаване

 • До 30 години при обезпечение жилищен имот;
 • До 25 години с обезпечение нежилищен имоти, или комбинация от нежилищен и жилищен имот.

При избран от кредитоискателя режим на ограничена имуществена отговорност:

 • До 20 години, независимо от вида на  обезпечението.

Усвояване на кредита

 • При покупка – усвоява се безкасово.
 • При строителство, довършителни работи и подобрения – усвояват се на етапи, като БАНКАТА осъществява финансов и технически контрол по целевото влагане на средствата.
 • При рефинансиране – усвоява се безкасово, като средствата се превеждат за погасяване на кредита в другата банка.

Финансови услуги

Банката предлага две финансови услуги, които предхождат искане за жилищен кредит. Едната е насочена към определяне на размера на  кредит на база удостоверени месечни доходи, а другата – към  оценка на имот, както жилищен, така и нежилищен.

Застраховки

Приетите като обезпечения по кредити недвижими имоти, с изключение на урегулираните  поземлени имоти, се застраховат от кредитоискателя съгласно изискванията на Банката. Банката уведомява кредитополучателите за размера на минималната застрахователна стойност и за застрахователните събития, за които следва да бъде застраховано обезпечението. Кредитоискателят подновява застраховките до изтичане крайния срок по договора за кредит.

Препоръчителна е предварителна консултация с кредитен специалист на Банката.